Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:42, vineri, 1 martie, 2013

Acord de cooperare între Mitropolia Moldovei și Ministerul Justiției

ACORD DE COOPERARE

Prezentul acord este încheiat în temeiul art. 15 alin. (4) al Legii Nr. 125

privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie

din 11.05.2007

        Cultul Religios Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Moldovei) şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, denumite în continuare „Părţi”:

–          recunosc dreptul individului cît şi a grupurilor la autodeterminare religioasă, dreptul de a crede, de a gîndi liber, cît şi dreptul de a – şi manifesta credinţa sau convingerile în mod individual sau în comun;

–          ţinînd cont de faptul că unul dintre pilonii propagării valorilor religioase şi exercitării libere a dreptului la libertatea de religie constituie posibilitatea înregistrării persoanelor juridice – entităţi religioase;

–          dorind să intensifice şi să îmbunătăţească buna cooperare în domeniul libertăţii de conştiinţă, de gîndire şi de religie;

Au convenit următoarele:

Articolul 1

Domeniile de cooperare

      Părţile vor realiza colaborarea în următoarele domenii:

1)      Organizarea simpozioanelor, conferinţelor şi seminarelor în domeniul libertăţii de conştiinţă, de gîndire şi de religie şi nu în ultimul rînd în domeniul ce reglementează modalitatea de constituire, înregistrare, organizare a activităţii cultului religios şi a părţilor lui componente.

2)      Constituirea, în caz de necesitate, în baza de paritate, a grupurilor de specialişti pentru elaborarea propunerilor de modificare a cadrului legal ce reglementează domeniul libertăţii de conştiinţă, de gînduri şi de religie.

3)      Consolidarea eforturilor şi oferirea de suport reciproc în vederea instituţionalizării entităţilor religioase cu personalitate juridică;

4)      Identificării promovării valorilor şi moralei creştine.

Articolul 2

Modalităţi de colaborare

      Părţile vor desemna câte trei reprezentanţi permanenţi care să asigure coordonarea acţiunilor de cooperare dintre acestea. Desemnarea reprezentanţilor permanenţi se consemnează în anexă, parte componentă a prezentului Acord. Schimbarea unui reprezentant urmează a fi comunicată celeilalte părţi în scris.

În realizarea obiectivelor Acordului, Părţile vor lua măsurile necesare în vederea schimbului de experienţă, expertiză şi informaţii pe domeniile de interes comun.

Articolul 3

Dispoziţiile finale

       Modificarea prezentului acord se va face numai prin acordul scris al parţilor.

Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice neînţelegere verbală dintre acestea anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data semnării lui.

Semnat la data de 12 feruarie 2013 în două exemplare originale, toate textele fiind egal autentice.

 

 

Pentru Cultul Religios                                                                     

Biserica Ortodoxă  din Moldova                                                        

(Mitropolia Moldovei)        

        +  Vladimir,                                                                                             

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove                                            

 

Pentru Ministerul Justiţiei

 al Republicii Moldova

Oleg  EFRIM

Ministrul Justiţiei

 

Anexă la Acrodul de cooperare

Întru realizarea obiectivelor Acordului se desemnează următoarele persoane:

Pentru Cultul Religios Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Moldovei)

  1. Vetcislav Cazacu – Prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova
  2. Eduard Pleşca – jurist
  3. Alexei Galiţ – Decan al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

 

Pentru Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

  1. Vladimir Grosu – viceministrul justiţiei
  2. Elena Griţco – şef Direcţia organizaţii necomerciale
  3. Victor Ursachi – specialist superior, drecţia organizaţii necomerciale