Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:35, miercuri, 22 august, 2012

SEMINARUL METODOLOGIC „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”

PROIECT AL SEMINARULUI METODOLOGIC

„Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”

 

Motto: „Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi…”

                                                                                                                                  (Noul Testament. Luca 18,15-16)

 La seminar sunt invitați:
 
1) șefii direcțiilor de învățământ,
2) responsabilii pentru predarea religiei din direcția de învățământ,
3) inspectorii școlari din episcopii,
4) metodiștii din protopopiate.

DOMENIUL: educaţie

COMPONENTA: educaţie creştin-ortodoxă

TIPUL PROIECTULUI: republican

ORGANIZATORI:

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, Departamentul „Studii”

Asociaţia pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă

PARTENERI:

Fundaţia VASILIADA

Fundaţia FILOCALIA

Ziarul SCARA SPRE CER

Ziarul LITERATURA ŞI ARTA

Ziarul FĂCLIA

Ziarul ALTARUL CREDINȚEI

Editurile: CUVÎNTUL-ABC, CU DRAG, CAMNO

 

BENEFICIARI:

Şefii DGÎTS, DRETS

Inspectorii şcolari din episcopii

Metodiştii pentru predarea Religiei din protopopiate

Formatorii naţionali în domeniu

 


CONTEXT/ARGUMENT

 Principalele probleme ce rămân actuale în domeniul educaţiei religioase sunt cele legate de nevalorificarea  oportunităţilor garantate de accesul la informaţie, calitatea managementului implementării disciplinei opţionale „Religia”şi contextul instituţional în care a derulat şi se realizează acest proiect.

Persistenţa acestor probleme rezidă, în special, în sărăcia spirituală, cunoaşterea superficială/necunoaşterea adevărului de credinţă creştin-ortodoxă (neglijenţa spirituală a părinţilor, crescuţi în ideologie ateistă, absenţa părinţilor şi delegarea responsabilităţilor pentru educarea copiilor unor terţe persoane, etc.), dar şi în sărăcia propriu-zisă.

Indicatorii care evidenţiază ca problemă calitatea managementului educaţional în vederea formării spirituale a elevilor:

–          disfuncţionalităţile generate de uzura cadrului juridic sau lipsa totală a acestuia vizavi de noţiunea de profesor de religie;

–          imperfecţiunea mecanismului de alocare a mijloacelor financiare („…creşterea mijloacelor financiare alocate educaţiei nu a avut drept efect schimbări de esenţă în sistemul educaţional, iar mecanismele existente de alocare a resurselor nu stimulează performanţa”, inclusiv în ceea ce ţine de educaţia religioasă);

–          autonomia limitată a instituţiilor de învăţământ preuniversitar;

–          persistenţa unui management bazat mai mult pe procese decât pe rezultate.

Seminarul îşi propune realizarea unui schimb de experienţă în intenţia dezvoltării relaţiilor de colaborare la nivel de instituţii (biserică, şcoală, comunitate de părinţi, autoritate publică), a promovării unor bune practici naţionale şi internaţionale cu privire  la soluţionarea problemelor ce ţin de formarea spirituală a elevilor, şi anume:

–  perfecţionarea cadrului normativ-juridic aflat în proces de elaborare;

– iniţierea şi consolidarea parteneriatelor întru asigurarea oportunităţilor de realizare a educaţiei religioase;

  – abordarea sistemică a problemelor educaţiei spirituale de către managementul educaţional, ţinînd cont de contextul instituţional real şi nu ipotetic.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul: a disemina experienţa existentă în colaborarea biserică – familie – şcoală – instituţii ale statului – societate civilă pentru a promova o educaţie creştin-ortodoxă de calitate şi a asigura oportunităţi  pentru realizarea unui dialog constructiv, real în vederea soluţionării problemelor formării spirituale a generaţiei în creştere.

 

Obiective:

–          Iniţierea unui dialog constructiv între reprezentanţii şcolii, biserici, comunităţii pentru identificarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de învăţământul religios.

–          Racordarea continuă a şcolii ca instituţie publică la realităţile societăţii.

–          Analiza modelelor existente şi a bunelor practici în predarea Religiei în scopul promovării unei educaţii spirituale de calitate, implicit a formării unui bun cetăţean.

–          Identificarea problemelor reale în realizarea educaţiei religioase/predarea religiei şi a eventualelor soluţii.

–          Promovarea precedentelor reuşite în educaţia creştină/predarea Religiei în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

–          Revigorarea interesului pentru studierea religiei în şcoală.

–          Conştientizarea specificului şi rolului Religiei în formarea spirituală a personalităţii copilului, cu rezonanţe în plan intelectual, afectiv şi comportamental, ca ansamblu de acţiuni orientate nemijlocit spre formarea conştiinţei şi conduitei morale.

–          Sintetizarea sugestiilor că Religia influenţează şi îmbunătăţeşte toate celelalte obiecte de învăţământ şi mai ales celelalte componente ale educaţiei în şcoală (lucrul cu colectivele de elevi şi părinţi, cadrele didactice care predau la clasă, etc.)

–          Înţelegerea fenomenului de interes pentru Religie, manifestat în lumea ideilor şi atitudinilor, pentru renaşterea spirituală şi pentru o revitalizare a virtuţilor creştine ale înaintaşilor noştri.

–          Înţelegerea educaţiei religioase ca acţiune bazată pe libertate, libertate înţeleasă ca „disciplină spiritualizată”, scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu fiind şi în a se face Educator al oamenilor şi pentru a duce la desăvîrşire chipul educatorului creştin

 

Grup ţintă: Şefii DGÎTS, DRETS, responsabilii de predarea religiei din cadrul direcţiilor de învăţămînt

Inspectorii şcolari din episcopii

Metodiştii pentru predarea Religiei din protopopiate

Formatori naţionali în domeniu

.

Perioada realizării: 06 septembrie 2012

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

iulie 2012:  elaborarea schiţei de proiect; discuţii, definitivarea proiectului; determinarea partenerilor principali, oficiali, partenerilor media; promovarea scopului şi a obiectivelor seminarului; identificarea comitetului organizatoric, a grupului de lucru; popularizarea informaţiei; elaborarea unui ghid de identificare a aşteptărilor formabililor şi a nevoilor de formare;

           august 2012: şedinţe ale comitetului organizatoric; sensibilizarea comunităţii;dezbateri ale subiectelor, identificarea partenerilor; sistematizarea opţiunilor de participare; definitivarea agendei seminarului;pregătirea mapelor cu materiale;

06 septembrie – realizarea seminarului

07 septembrie – analiza ghid de identificare a aşteptărilor formabililor şi a nevoilor de formare.

 

Rezultate:

–          diversificarea orizontului educaţional al fiecărui subiect din grupul ţintă;

–          formarea deprinderilor de lucru în scopul identificării şi soluţionării problemelor ce vizează subiectul abordat;

–          crearea/asigurarea de oportunităţi pentru schimb de bune practici;

–          dezvoltarea parteneriatelor biserică – familie – şcoală – instituţii ale statului – societate civilă.

 

Indicatori de performanţă:

cantitativi: selecţie de materiale

calitativi: probleme identificate, eventuale soluţii, activităţi, proceduri realizate în beneficiul comunităţii

 

Metode, forme de realizare:

Dezbateri ale problemelor.

Expunerea de bune practici şi precedente reuşite.

Schimb de experienţă.

 

Resurse umane: reprezentanţi ai Mitrololiei Chişinăului şi a Întregii Moldove, Mitropoliei Basarabiei, Ministerul Educaţiei, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, DGÎTS, Fundaţiilor „Filocalia”, „Vasiliada”, Asociaţiei pentru Educaţie Creştin-ortodoxă, Bisericii Sfântul Dumitru, Academiei de Teologie Ortodoxă.

 

Parteneri:

principali: Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

oficiali: Ministerul Educaţiei

           interni: Mitropolia Moldovei, Mitropolia Basarabiei, Fundaţiile „Filocalia”, „Vasiliada”, Biserica Sfîntul Dumitru, Academia de Teologie Ortodoxă

media: Altarul credinţei, Curierul ortodox, Univers pedagogic, Făclia, Scara spre cer, Casa Radio Moldova, Televiziunea Naţională.

 DURABILITATEA PROIECTULUI

Seminarul va constitui o etapă de pregătire a debutului anului şcolar 2012 -2013, va crea oportunităţi pentru identificarea/atragerea de noi parteneri în soluţionarea problemelor societăţii. Va fi perfectată/facilitată procedura de formare spirituală a elevilor şi părinţilor acestora prin predarea disciplinei “Religie” în instituţiile de învăţămînt preuniversitar.

Va contribui la formarea opiniei publice asupra necesităţii formării spirituale atât a elevilor, cât şi a adulţilor.

În cadrul seminarului va fi inaugurată o expoziţie de carte creştină.

Agenda seminarului “Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”

Înregistrarea participanţilor, repartizarea materialelor:     9.00 – 9.30

Completarea ghidurilor pentru identificarea aşteptărilor şi nevoilor

de formare a participanţilor

Moderator – Iulian PROCA

9.30 – 11.00

  1. a) binecuvântarea activităţii de către arhiereu

       b) mesaj de salut cu ocazia inaugurării seminarului

9.30 – 9.45 – ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

      c) mesaj de salut cu ocazia inaugurării seminarului din partea  Ministerului Educaţiei

9.45 – 9.55 – Tatiana Potâng, viceministru al educaţiei

  1. Predarea religiei în şcolile pilot în anul de studii 2011-2012:

     constatări, realizări, probleme.

 9.55 – 10.05 – Pr. Alexei Boenciuc, doctor în teologie, inspector şcolar în Eparhia de Centru

10.05 – 10.15 – Pr. N. Goreanu, inspector şcolar în Eparhia de Cahul şi Comrat

10.15 – 10.25 -Pr. Ioan Pelin, inspector şcolar în Eparhia de Bălţi şi Floreşti;

10.25 – 10.35 – Pr. Lucian Serdisniuc, inspector şcolar în Eparhia de Edineţ şi Briceni

10.35 – 10.45 – Pr. Andrei Ursoi, inspector şcolar în Eparhia de Ungheni şi Nisporeni;

4.   Metodologia predării religiei în  instituţiile de învăţămînt preuniversitar în anul de studii 2012-2013.

      Prezentarea manualelor de religie pentru clasele 1-6.

10.45 – 11.00 – Valeriu Ciubotaru, şeful direcţiei Învăţămînt general, DSMCM

PAUZĂ – 11.00 – 11.30         11.30  – 13.00

  1. Inaugurarea  proiectului “O carte pentru biblioteca parohială”

11.30 – 11.40 – Academician N. Dabija, redactor-şef al săptămânalului “Literatura şi arta”        

  1. Din experienţa  implementării religiei în învăţământul preuniversitar din Republica Moldova.

11.40-11.50 – Vitalie Dogot, directorul şcolii nr. 59 m. Chişinău

11.50-12.00 – Pr.  Iulian Raţă, metodist în Blagocinia de Orhei                                                                                                                                                       12.00-12.10 – Corneliu Prepeliţă, specialist principal, responsabil de predarea Religiei în DÎTS Ungheni

  1. Din experienţa  implementării religiei în învăţământul preuniversitar din România.

 12.10-12.20 – Nicolae Zagnat, lector de misiologie, ATOM

  1. Diseminarea experienţei de organizare şi realizare a activităţilor şcolii duminicale

 12.20-12.35 – Nicolae Fuştei, doctor în teologie, dr. în istorie, profesor de religie la Scoala parohială de pe lîngă biserica “Sf. Dumitru” din m. Chişinău.

  1. Modele de activităţi  extracurriculare. Activitatea clubilui/cercului de spiritualitate creştină.

12.35-12.50 – Tatiana Doibani, prof. istorie, gr. did. superior, Liceul Teoretic “Gaudeamus”, m. Chişinău,

preşedinte al Asociaţiei pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă.

9.  Închiderea seminarului.

Moderator : Iulian PROCA