Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:09, marți, 3 martie, 2015

Simpozionul Pedagogic Internaţional „VALORILE  MORAL-SPIRITUALE  ALE  EDUCAŢIEI”

Institutul de Ştiinţe ale Educaţei (Chişinău)
Vă invită să participaţi la
Simpozionul Pedagogic Internaţional
„VALORILE  MORAL-SPIRITUALE  ALE  EDUCAŢIEI”
(In memoriam dr. hab., prof. univ. Mihail Terentii)

organizat în parteneriat cu
Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove
şi cu  Institutul de Ştiinţe ale Educaţei (Bucureşti)
în ziua de 3 aprile 2015.

La această primă ediţie a Simpozionului Pedagogic Internaţional, a cărui organizare reuneşte, într-un parcurs itinerant fructuos pentru cercetarea din domeniul ştiinţelor educaţiei, două instituţii, IŞE (Chişinău) – IŞE (Bucureşti), deschide dialogul participanţilor către problematica moral-spiritualului şi a evoluţiei valorii/ valorilor în contextul educaţiei. Manifestarea ştiinţifică, odată cu rezultatele cercetărilor şi dezbaterile de rigoare, omagiază pe distinsul pedagog-savant – Mihail TERENTII, ex-director al IŞE (Chişinău).
Genericul îi orientează şi îi ghidează pe aceia care sunt implicaţi în educaţia tinerei generaţii să se pătrundă de responsabilitatea, importanţa, semnificaţia educaţiei moral-spirituale, axilogice, care – în condiţiile actuale – necesită abordări speciale, renovatoare, integratoare în context naţional – european – universal.

În cadrul secţiunilor Simpozionului avem intenţia să iniţiem dezbateri şi schimburi de opinii la tematica propusă pentru a identifica problemele şi perspectivele pregătirii specialistului competitiv şi a releva pregnanţa valorilor moral-spirituale în educaţie.
Întoarcerea la modelele axiologice şi paradigmele educaţionale consacrate, reconsiderarea rolului profesorului în evoluţia culturilor, precum şi recursul la inter- şi trandisciplinaritate se impun din nevoia de asumare onestă a tradiţiei, care nu se opune însă inovaţiei.
Comunicările, dezbaterile propuse, prezentate în cadrul Simpozionului vor eficientiza axiologizarea sistemului educaţional prin contribuţia participanţilor la acesr for ştiinţific.

Drept repere orientative propunem câteva axe tematice:

 • Formarea/dezvoltarea cadrelor didactice în configuraţia valorilor;
 • Profilurile de pedagogi: valori intelectuale/umanistice;
 • Promovarea valorilor moral-spirituale în context curricular;
 • Valorificarea educaţiei moral-spirituale prin parteneriate educaţionale;
 • Educaţia religioasă – reper în formarea axiologică a elevilor.
  Limbile de comunicare: româna, rusa, franceza, engleza.
  Articolele selectate vor fi publicate în volum indexat şi inclus în mai multe baze de date.

Norme de tehnoredactare:

 • Textul va fi de 3-4 pagini: format A4, font 12 pt, Times New Roman, spaţiere 1,5, câmpuri 20 mm, justified;
 • Titlul articolului – 12, TNR, majuscule, bold, centrat;
 • Numele autorului – sub titlu, 12, TNR, bold, centrat (grad didactic, instituţie, localitate, ţară);
 • Textul va fi precedat (obligatoriu) de un rezumat în limba engleză/ franceză de maximum 700 de semne (11 pt, TNR, italic);
 • Citările inserate în text vor corespunde referinţelor respective din lista bibliografică, anexată în ordine alfabetică la sfârşitul lucrării;
 • Lucrarea în forma finală se expediază în fişier ataşat la adresa: stelaluca10@gmail.com.
 • Transmiterea electronică a lucrărilor se va face până la 10 martie 2015.
 • Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.

Sunt invitaţi să participe cadrele didactice şi ştiinţifice din învăţământul preuniversitar și universitar, doctoranzii, masteranzii şi toţi care sunt interesaţi de tematica Simpozionului.

Lucrările Simpozionului se vor desfăşura în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, la adresa:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica MoldovaTel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854; e-mail: stelaluca10@gmail.com

N.B.  INFORMAŢIA ULTERIOARĂ VA COMPLETA DETALIILE UTILE.