Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:16, joi, 11 februarie, 2016

Regulamentul concursului municipal „Personalități creștine: Virtuți și Sfințenie”

Dispoziţii generale

 • Concursul se desfăşoară în baza următoarelor acte legislative:
 • Codul Educaţiei al Republicii Moldova
 • Legea cu privire la drepturile copiilor din Republica Moldova
 • Convenţia internaţională cu privire la drepturile copiilor
 • Organizarea procesului educațional la RELIGIE în anul de studii 2015–2016
 • Curriculum-ul la religie
  • Obiectivele concursului:
 • promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru domeniul teologiei şi a istoriei bisericii neamului;
 • dezvoltarea capacităţilor şi a talentelor deosebite în vederea constituirii şi dezvoltării viitorului potenţial intelectual al republicii;
 • propagarea cunoştinţelor despre personalităţile creştine şi istoria bisericii neamului în mediul elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal;
 • cultivarea abilităţilor de comunicare/prezentare la elevi;
 • formarea unui cadru favorabil pentru comunicare între elevii originari din diferite şcoli;
 • formarea respectului pentru valorile morale, religioase, tradiţiile culturale şi spirituale din Republica Moldova.
  • Concursul „Personalităţi creştine: virtuţi şi sfinţenie” este organizat la iniţiativa Direcţiei metodice a Mitropoliei Moldovei în colaborare cu Academia de Teologie din Chişinău, Asociaţia pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă, şi Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc” din or. Vatra (pentru ediția I-i), cu susţinerea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău(GETS).
  • Pentru coordonarea concursului DETS aprobă Consiliul municipal de coordonare a concursului (C.M.C.C.) în următoarea componenţă:
 • Preşedinte: Dorin Popa, inspector şcolar de specialitate la DGETS Chişinău;
 • Vicepreşedinte: preot, doctor teologie Grigorie Costin, inspector şcolar în Direcţia metodică a Mitropoliei Moldovei;
 • Secretarul comisiei: Ala Svîrnei, director la Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc”.

Organizarea concursului

 • Concursul se organizează în perioada lunilor februarie-aprilie, în trei etape:
 • Etapa locală (selectarea participanţilor, inclusiv a echipelor pe categorii de vârstă, în funcţie de interesul elevilor pentru probele propuse în cadrul concursului): pînă la 20 martie 2016: pot participa elevii claselor I-IX, elevii de liceu la dorinţă.
 • Etapa sector: pînă la 8 aprilie 2016: pot participa elevii claselor I-IX, elevii de liceu la dorinţă, în funcţie de interesul pentru probele propuse pentru concurs, inclusiv echipele pe categorii de vârstă (pentru proba orală), după cum urmează:
 • I echipă – elevii claselor a VII-a;
 • a II-a echipă – elevii claselor a VIII-a;
 • a III-a echipă – elevii claselor a IX-a;
 • a IV-a echipă – elevi liceu (la dorinţă).

Etapa municipiu: 16 aprilie 2016: participă învingătorii la etapa sector.

 • Pentru proba orală (3.2) echipa va fi formată din maximum 5 elevi. Instituţia de învăţământ poate participa la etapa sector maximum cu 4 echipe – câte una la fiecare categorie de vârstă.
 • Centrele de concurs sector vor înainta echipele învingătoare pe categorii de vârstă la etapa municipiu.
 • Oferta de participare la etapa sector şi etapa municipiu se transmite cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului (vezi oferta la proba 3.2 şi Anexa 1).
 • Locul desfăşurării etapei municipiu: nr. 51 „Gheorghe Malarciuc” din or.Vatra, str. Frunze 1.
 • Desfăşurarea concursului

Concursul constă din trei probe:

 • Proba scrisă: „Personalităţi creştine în istoria neamului nostru”

 

La această probă pot participa elevii claselor a VII-a – a IX-a, la dorinţă şi elevii de liceu.

Elevii-participanţi vor răspunde în scris la 4 întrebări dedicate:

 • vieţii bisericeşti şi activităţii Mitropolitului Varlaam
 • istoriei şi vieţii bisericeşti pe timpul domnitorului Vasile Lupu
 • istoriei neamului şi a vieţii bisericeşti pe timpul Sfîntului Daniil Sihastrul
 • vieţii bisericeşti în perioada activităţii Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni

Întrebările structurate pe teme, în funcţie de vîrsta elevilor, vor fi anunţate înainte de începerea concursului.

Timp de lucru: 90 de minute.

 • Proba orală: „Personalitatea și sfințenia”

La această probă pot participa echipe din clasele a VII-a – a IX-a, la dorinţă şi echipa elevilor de liceu.

Proba constă în prezentarea pe parcursul a 10 minute a unui proiect de grup, sub diverse forme, dedicat, la alegere:

 • vieţii bisericeşti şi activităţii Mitropolitului Varlaam
 • istoriei şi vieţii bisericeşti pe timpul domnitorului Vasile Lupu
 • istoriei neamului şi a vieţii bisericeşti pe timpul Sfîntului Daniil Sihastrul
 • vieţii bisericeşti în perioada activităţii Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni

Se va ține cont de faptul că drept moto al acestei secțiuni sînt cuvintele din pildele lui Solomon „Dreptatea înalță un popor, în vreme ce păcatul este ocara popoarelor.” (Pilde 14, 34).

 • Proba de creaţie plastică: „Biserica neamului nostru”

La această probă sunt invitaţi să participe elevii claselor I-IX, la dorinţă şi elevii de liceu.

Proba pentru cea mai bună creaţie plastică, pe fiecare dintre următoarele categorii: desen, pictură, artă grafică, tehnică mixtă, fotografie (sub forma de carte poștală) cu tema „Biserica neamului nostru”.

Dimensiunea lucrării nu trebuie să fie mai mare decât formatul A3 (adică cele agreate de condițiile serviciilor poștale de încadrare  în normele de scrisoare sau carte poștală).

Numărul de lucrări: Fiecare autor se poate înscrie cu maxim 3 lucrări.

Lucrările vor rămâne în patrimoniul Direcţiei metodice a Mitropoliei Moldovei, acestea putând fi folosite în cadrul diverselor expoziţii cu scopul promovării viitoarelor ediții ale concursului.

Data limită de înscriere: 31 martie 2016

Rugăm profesorii coordonatori/participanții independenți să trimită Oferta de participare la Concursul „Personalităţi creştine: virtuţi şi sfinţenie”, la adresa de e-mail: inspmetod.mm@gmail.com, care să conțină următoarele informații:

 

Lucrările vor fi depuse la Direcţia metodică a Mitropoliei Moldovei, str. Bucureşti 119 până la 4 aprilie 2016. Telefoane de contact: 022 203 577; 069608115; 069207366.

Jurizare: Juriul va fi compus din profesori, artiști plastici profesioniști.

Decizia juriului la nivel de sector şi municipiu va fi definitivă.

Rezultatele concursului vor fi publicate pe site-urile: mitropolia.md; ortodox.md  www.chisinauedu.md.

Expoziția: Lucrările selectate pentru etapa municipală vor participa la expozițiile dedicate concursului, inaugurate în incinta Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc” din or. Vatra, str. Frunze 1, în perioada 16 aprilie – 16 mai 2016 şi în incinta Direcţiei metodice a Mitropoliei Moldovei, str. Bucureşti 119 începând cu 17 mai 2016.

Criterii de evaluare

 • Probele de concurs vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

proba scrisă:

 • Răspuns corect şi argumentat la 4 întrebări (câte 10 puncte la fiecare răspuns complet).
 • Timp alocat: 90 de minute.

(Maximum 40 de puncte)

proba orală:

 • Respectarea timpului – 10 p. (depăşirea maximului de 10 minute pentru prezentarea unui proiect se penalizează cu minus 1 punct pentru fiecare minut, după 3 minute prezentarea este oprită).
 • Structurarea logică a prezentării (introducere, desfăşurarea conţinutului, concluzii) (15 p.)
 • Prezentarea clară, coerentă şi fluentă (10 p.)
 • Structurarea echilibrată a prezentării în raport cu tema proiectului (5 p.)
 • Argumentarea afirmaţiilor (10 p.)
 • Utilizarea în prezentare a elementelor de grafică, de artă şi teatru (10 p.)

(Maximum 60 de puncte)

proba de creaţie plastică:

 • Respectarea subiectului (10 p.)
 • Respectarea tipului de compoziţie cerut de subiect (10 p.)
 • Respectarea tehnicii de lucru impuse (10 p.)
 • Distribuirea elementelor de limbaj plastic în spaţiul compoziţional (5 p.)
 • Creativitate în conceperea compoziţiei (5 p.)
 • Expresivitate (10 p.)

(Maximum 50 de puncte)

Responsabilităţi şi atribuţii

 • De organizarea şi desfăşurarea concursului răspund unităţile de învăţământ, inspectorul şcolar responsanbil de predarea religiei din sector, metodistul responsabil de predarea religiei din şi Consiliul municipal pentru coordonarea concursului.
 • Consiliul municipal pentru coordonarea concursului:
 • stabileşte modalitatea şi coordonează desfăşurarea concursului;
 • elaborează probele de concurs;
 • formulează întrebările pentru proba scrisă pe etape şi categorii de vârstă;
 • aprobă componenţa Comisiilor de jurizare.
 • Preşedintele M.C.C. are următoarele atribuţii:
 • răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării probelor de concurs;
 • stabileşte, împreună cu vicepreşedintele, componenţa Comisiilor de jurizare;
 • coordonează activitatea de evaluare a lucrărilor;
 • numeşte, după consultarea cu vicepreşedintele, membrii comisiilor pentru reevaluarea lucrărilor contestate;
 • avizează pentru afişare rezultatele finale;
 • avizează listele cu premii şi menţiuni;
 • semnează diplomele de premiere, precum şi documentele de analiză şi datele statistice.

Vicepreşedintele C.M.C.C. are următoarele atribuţii:

–   stabileşte calendarul etapelor concursului;

–   monitorizează activitatea de evaluare prestată de membrii Comisiilor de jurizare;

–   verifică şi avizează punctele acumulate de participanţi pe probe.

Secretarul C.M.C.C. are următoarele atribuţii:

–    stabileşte, împreună cu vicepreşedintele, sălile destinate desfăşurării concursului şi activităţii de   evaluare;

–    afişează rezultatele finale şi listele cu premii şi menţiuni;

Membrii Comisiei de jurizare au următoarele atribuţii:

–    evaluează lucrările repartizate de preşedinte, în conformitate cu criteriile de evaluare şi normele deontologiei profesionale;

–    completează corect borderourile de evaluare;

–    reevaluează lucrările contestate, dacă sunt desemnaţi de preşedintele C.M.C.C..

Dispoziţii finale

 • Premierea învingătorilor se va efectua în baza deciziei Comisiei de jurizare,

conform criteriilor de evaluare.

Rezultatele concursului se vor concretiza în:

 • Cunoştinţe din istoria Bisericii şi a activităţii slujitorilor ei
 • Portofolii la temele abordate
 • Aplicaţii PowerPoint
 • Desene şi compoziţii

Beneficiarii direcți și indirecți ai concursului:

 • elevi, părinți, profesori, comunitatea locală.

Concursul este sprijinit de următorii parteneri:

DGETS, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Teologie, Primăria or. Vatra, Consiliul local Vatra, Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc”, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, Mișcarea civică „Tinerii Moldovei”.

Activități de promovare:

 • elaborarea afișelor, pliantelor, fluturașilor și distribuirea lor
 • realizarea invitațiilor la ediția I a concursului și trimiterea acestora la școlile din municipiul Chișinău
 • realizarea CD-urilor cu imagini din timpul Concursului și trimiterea acestora la școlile participante
 • organizarea unei întîlniri cu reprezentanții comunității locale și ai partenerilor, în cadrul căreia va avea loc o prezentare PowerPoint cu momente importante de la concurs
 • diseminarea experienţei în cadrul întrunirilor metodice
 • promovarea rezultatelor concursului în mass-media: Radio Moldova 1, Național FM; publicaţiile „Făclia”, „Univers Pedagogic”, „Florile Dalbe”, „Scara spre Cer”
 • afișarea proiectului pe site-urile mitropolia.md, http://www.chisinauedu.md.

Termenul-limită de primire a fişei de înscriere la etapa municipiu este ziua de 8  aprilie 2016 pe adresa de e-mail: inspmetod.mm@gmail.com. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail şi la telefoanele: 022 203 577; 069608115; 069207366.

Precizări:

 • Lucrările realizate şi prezentate la concurs nu se returnează.
 • Elevii vor fi însoţiţi de maxim două cadre didactice dintre cele care i-au îndrumat.

 

Nerespectarea indicaţiilor date în prezentul regulament atrage după sine eliminarea participantului din concurs.

Pr. A. Boenciuc, şeful Direcţiei metodice Mitropolia Moldovei

Levinţa, şeful cabinetului metodic

Pr. Grigore Costin, inspector şcolar Eparhia Chişinăului

COORDONAT: Ioan, Episcop de Soroca, Vicarul Mitropoliei Moldovei

INVITAŢIE

Gimnaziul nr. 51 “Gheorghe Malarciuc” or. Vatra

INVITĂ LA

CONCURSul MUNICIPAL

“PERSONALITĂŢI CREŞTINE: VIRTUŢI ŞI SFINŢENIE”

care va avea loc pe data de 16 aprilie 2016 în or. Vatra, str. Frunze. 1,

mun. Chișinău, începutul la ora 10:00.

Concursul găzduit de orășelul Vatra este adresat elevilor din toate şcolile municipiului Chișinău.

Concurs urmăreşte formarea comportamentelor adecvate cu valorile morale, religioase, de cultură spirituală tradițională, fiind prevăzut cu premii.

Activitatea are ca principal organizator Gimnaziulnr. 51 ”Gheorghe Malarciuc” or. Vatra în colaborare cu: DGETS, Primăria din or. Vatra, Consiliul local Vatra, Primăria municipiului Chișinău, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, Mișcarea civică “Tinerii Moldovei”.

Cele trei secţiuni ale concursului au temă centrală personalităţile creştine celebrate în anul şcolar 2015-2016.

Concursul se va desfăşura concomitent în sala de festivități (proba 2) şi în sălile de clasă (proba 1).

Informaţii suplimentare la nr. tel./fax:022/615264; mobil: 0692 07 366; 0696 08 115

Vă aşteptăm cu drag!