Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 18 decembrie, 2012

Parteneriatul pentru educaţie dintre Şcoală şi Biserică prinde viaţă

Parteneriatul pentru educaţie dintre Şcoală şi Biserică prinde viaţă. Sistemul de învăţământ, încetul cu încetul, conştientizează că tradiţia cultural-istorică autohtonă nu şi-a trăit traiul, că valorile general-umane încep de la credinţă, nădejde, dragoste, identitate, familie şi relaţii între semeni – virtuţi care ne conduc spre desăvârşire.

În pofida faptului că omenirea secolului XXI se zbate între standardele de civilizaţie liberală şi valorile identitare cultural-religioase şi naţionale, observăm, totuşi, mici schimbări în ceea ce ţine de depăşirea contradicţiilor dintre aceşti factori decisivi ai dezvoltării contemporane.

Managerii instituţiilor de învăţământ realizează , că lipsa unei responsabilităţi morale temeinice transformă noţiunile de drepturi ale omului şi modernitate în noţiuni sterile, lipsite de sens, că norma credinţei ar trebui să reprezinte o normă a vieţii personalităţii umane. Discuţiile purtate cu unii reprezentanţi ai managementului educaţional – şefi ai direcţiilor educaţie, specialişti, directori şi vicedirectori de şcoli, indiferent de convingerile lor religioase, ne determină să tragem concluzia că şcoala conştientizează că la baza echilibrului social, pe lângă lege, trebuie să fie pusă etica morală, că omenirea nu poate trăi fără moralitate, că democraţia, demnitatea personalităţii  îşi pierd sensul fără valorile morale pe care le împărtăşeşte de secole creştinismul.

Cum să ne păstrăm identitatea spirituală, culturală şi religioasă înrt-un mediu care tot mai mult ne îndeamnă să urmăm nişte standarde străine de normele noastre etice şi valorice?

Dacă nu revenim la tradiţiile moralei creştine şi dacă nu ne educăm copiii în virtuţi consacrate, dacă nu promovăm jertfirea pentru aproapele, omul secularizat nu va putea îndeplini misiunea de edificator al  societăţii.

În acest context, mai multe  Direcţii de Învăţămînt, Tineret şi Sport, în parteneriat cu metodiştii din protopopiate şi inspectorii şcolari eparhiali, fiind conştiente de importanţa revenirii la valorile autentice ale neamului nostru şi educării tinerilor în morala creştină, au iniţiat întruniri metodice raionale ale profesorilor de religie.

În perioada 11-13 decembrie 2012 s-au desfăşurat seminare instructiv-metodice în raioanele Rezina, Teleneşti şi Anenii Noi.

Optimişti, încrezuţi, entuziasmaţi, căci, vorba lui Dostoievski, lipsa entuziasmului este semnul sigur al pierzării, caracterizat prin nelucrare, metodiştii responsabili de predarea religiei demonstrează mult zel şi dragoste sinceră, milă creştină faţă de copiii şi tinerii care sunt departe de adevărul lui Hristos.

Iată ce ne scrie metodistul pentru raionul Rezina, dna Carolina Cojocari: „În aceste vremuri, când foarte mulţi dintre noi spun că viaţa e grea şi are un gust amar, susţin cu tărie că există locuri unde totul este frumos, strălucitor, încrezător. Unul dintre acestea este Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din oraşul Rezina. Este  o şcoală cu un colectiv didactic orientat către o muncă de calitate, muncă oglindită în rezultatele deosebite ale elevilor care situează instituţia pe locul întâi din raion.

În incinta respectivului liceu pe data de 11.12.12 am organizat împreună cu Direcţia  Învăţământ,Tineret şi Sport seminarul instructiv-metodic pentru profesorii de religie cu tema:  Cabinetul de religie – spaţiu de informare şi meditaţie religioasă.

În cadrul seminarului au fost realizare trei activităţi:

  1. Oră demonstrativă:Icoana – fereastră spre Absolut, cl. a VII-a A. Prof. Cojocari Carolina
  2. Atelier cu profesorii de religie:Activităţi la ora de religie prin promovarea sfinţilor care s-au proslăvit pe pământul Moldovei.  Moderator:  Cojocari Carolina
  3. Activitate extraşcolară: Sfantul Andrei –  Apostolul neamului. Profesoară: Cojocari  Carolina

La seminar au fost invitaţi profesorii de religie, preoţi, mass-media locală – TV Elita, protopopul Prot. Mitr. Igor Cojocari, reprezentanţi ai Direcţiei de Învăţămînt – doamna Lilia Lazari, şef  Direcţie şi  doamna Galina Caraivan, şef adjunct Direcţie.

Doamna Lilia Lazari a venit cu o donaţie de manuale de religie pentru clasele I-VI.

Protopopul raionului a înmînat administraţiei Liceului şi reprezentanţilor Direcţiei de Învăţămînt  Diplome de merit – semn de recunoştinţă pentru activitatea sîrguincioasă spre binele societăţii şi întru mărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova.

Liceul “Vasile Anestiade” din s. Sărătenii Vechi, Teleneşti, la 12 decembrie 2012 a găzduit Seminarul teoretico-practic al profesorilor de religie şi a preoţilor din parohiile protopopiatului. În cadrul seminarului, protopopul raionului Prot. Marian Boldescu a prezentat o lecţie demonstrativă cu tema „Despre Sfînta Liturghie”, autorul manualelor de religie, preoteasa Liliana Creţu a vorbit despre conceptul dezvoltat în manualele de religie pentru clasele I-VI.

Pe 13 decembrie curent în Gimnaziul din Botnăreşti a avut loc întrunirea metodică a profesorilor de religie din raionul Anenii Noi, seminar moderat de specialistul Direcţiei Educaţie, dna Tatiana Ceban.

Activităţile au început la biserica „Sf. Cuvioasa Parascheva” cu oficierea Sfintei Liturghii şi cinstirea Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat, care a propovăduit credinţa pe meleagurile noastre. Cântarea bizantină a corului ne-a transpus în vechea Biserică Creştină, iar evlavia şi înflăcărata dragoste pentru Hristos, ce se resimţea în fiecare rugăciune rostită de preotul slujitor, i-a făcut pe cei prezenţi să trăiască clipe de profundă rugăciune şi comuniune cu Domnul nostru Iisus Hristos, nădejduind fiecare că ne putem mântui prin credinţă şi după faptele noastre.

La Gimnaziu, profesorii au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare, după obiceiul locului de-a întâmpina oaspeţi, şi incluşi în atmosfera de sărbătoare a Hramului acestei instituţii în cinstea Sf. Apostol Andrei.

Ora publică în clasa a V-a, cu subiectul  „Predarea-Învăţarea activă la Religie – integritate didactică orientată spre formarea competenţelor curriculare”, a fost susţinută de Prot. Alexei Boenciuc, doctor în teologie, profesor de religie şi metodist responsabil de predarea religiei în protopopiatul Anenii Noi.

Tema studiată la ora demonstrativă a fost  Răspîndirea creştinismului la strămoşii noştri. Sfîntul Apostol Andrei. Metodele şi tehnicile activ-participative de predare/învăţare utilizate de prot. Alexei Boenciuc în cadrul lecţiei au pus baza aprofundării cunoştinţelor teoretice la subiectul seminarului “Predarea/învăţarea orientată spre formarea competenţelor curriculare la disciplina Religie”, prezentat de preotul Dumitru Tolico, lector la Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău.

În cadrul seminarului,  profesorii de religie au asistat şi la activităţi exstracurriculare dedicate Sf. Apostol Andrei, protectorul acestei instituţii de învăţământ.

Ne străduim să tindem spre desăvârşire, a spus dna director al gimnaziului Botnăreşti în mesajul de salut adresat profesorilor de Religie cu ocazia inaugurării seminarului. Educarea copiilor în duhul responsabilităţii are loc la fiecare disciplină de studiu, dar la ora de religie ei învaţă să fie mai toleranţi faţă de neputinţele aproapelui, mai buni, săritori la nevoie şi cunoscători ai tezaurului credinţei strămoşeşti. Să înveţi ce înseamnă virtutea pe exemple concrete din vieţile sfinţilor şi a Domnului nostru Iisus Hristos, sunt valori care îi va însoţi pe cei ce le studiază pe tot parcursul vieţii. Doamna Plămădeală Elizaveta a remarcat că elevii care studiază cursul de religie se deosebesc de ceilalţi copii prin comportament şi prin atitudini.

Angela Levinţa, şeful cabinetului metodic DSMM, le-a vorbit profesorilor despre experienţa privind implementarea curriculumui la Religie şi despre necesitatea modernizării continue a acestuia, alături de manuale de Religie pentru clasele I-VI.

Prot. Alexei Boenciuc, doctor în teologie, având şi funcţia de şef al Direcţiei metodice a DSMM le-a vorbit profesorilor despre faptul că pentru anul 2013 ne propunem următorul generic „ Nici o şcoală fără Dumnezeu”, iar în cadrul activităţilor pe care le vom desfăşurăm la nivel de şcoală, comunitate, protopopiat intru sustinerea disciplinei Religie ne vom axa pe activităţi consacrate aniversarii de 325 de ani de la tipărirea Bibliei în limba romînă, tipărire începuta  la 05.11.1687 şi încheiata la 10 noiembrie 1688 pe vremea lui Constantin Brîncoveanu.

 De asemenea, Direcția metodica  propune ca anul 2013 să fie proclamat „An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, intucît se împlinesc 1700 de ani de cînd Sfîntul Constantin cel Mare a emis Edictul de la Mediolan  prin care au încetat persecuţiile creştinilor în Imperiul Roman. Alte motive sînt evlavia Sf. Constantin şi Elena în apărarea dreptei credinţe şi în construirea de locaşuri sfinte la Roma, Constantinopol, Ierusalim şi în alte  părţi; zelul lor pentru educaţia creştină şi dărnicia lor în  în susţinerea lucrării social-filantropice a Bisericii.

Prot. A. Boenciuc a subliniat ca nici o disciplină şcolară nu supraveţuieşte fără a fi susţinută de activităţi extracuriculare. La Religie nu este binevenit a organiza competiții, concursuri, olimpiade, deoarece competiția nu este specifică credinţei noastre ortodoxe, dar pot fi organizate întruniri, seminare, simpozioane în cadrul cărora vor fi prezentate şi menţionate cele mai bune lucrări ale elevilor și profesorilor.

Cu nădejde în Domnul, urăm tuturor celor care muncesc în domeniul educației multă sănătate si sperăm la o conlucrare prodigioasă întru binele viitorului copiilor nostri.