Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

6:58, marți, 21 iulie, 2015

O viaţă în lumina credinţei. Înalt Prea Sfințitul Vladimir – APOSTOLUL ORTODOXIEI

IMG_11491

Printre multiplele lucrări şi sarcini ale Mitropolitului VLADIMIR figurează şi activitatea misionară. Pe parcursul celor 25 de ani de slujire arhierească la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova, Vlădica, cu binecuvântarea Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii, a îndeplinit în repetate rânduri înalta misiune de conducător al delegaţiilor bisericeşti şi religioase în diferite state ale lumii.

În calitate de membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse el  a condus o numeroasă delegaţie de clerici, care au mers la Sfântul Munte, pentru a participa la hramul mănăstirii „Sf. Panteleimon”. Vizitarea Sfântului Munte, serviciul divin în bisericile acestui locaş ortodox, întâlnirile şi comunicarea cu egumenul şi cu frăţii din mănăstire au îmbogăţit şi au înmulţit experienţa duhovnicească a Chiriarhului şi a slujitorilor, care îl însoţeau. Aflându-se la muntele Athos, delegaţia a vizitat mai multe mănăstiri şi biserici, aflate sub jurisdicţia Bisericilor Ortodoxe Surori din Grecia, Serbia, Bulgaria şi România, a avut întrevederi cu şefii misiunilor diplomatice şi consulare, acreditate în aceste state.

Vizitele de lucru şi oficiale ale Înalt Prea Sfinţiei Sale în Grecia şi la Sfântul Munte au devenit o bună tradiţie anuală. Comunicarea frăţească cu ierarhii Bisericii Ortodoxe a Greciei, cu egumenii mănăstirilor şi cu oficialităţile au consolidat în mare parte nivelul şi dinamica relaţiilor dintre Biserici, încrederea şi buna înţelegere dintre ele. Acest lucru a fost confirmat de multiplele vizite de răspuns ale Arhipăstorilor Bisericilor Ortodoxe locale şi ale egumenilor de mănăstiri în Republica Moldova.

Cu binecuvântarea Prea Fericitului Patriarh Kiril, Mitropolitul VLADIMIR a participat la mai multe foruri interconfesionale internaţionale. Unul din ele a avut loc la Taipei (Taiwan). Vlădica a adresat participanţilor un cuvânt de salut din partea întregii Biserici Ortodoxe Ruse. În cadrul acestei manifestări el a luat parte la inaugurarea Muzeului internaţional al religiilor, care conţine şi o expoziţie consacrată Ortodoxiei.

Începutul secolului al XXI-lea a fost marcat de mai multe evenimente, care s-au produs în viaţa spirituală şi religioasă a Europei şi a întregii lumi. În această perioadă a avut loc un număr impunător de simpozioane internaţionale şi regionale, conferinţe şi întrevederi ale conducătorilor religioşi. La multe din ele a prezentat rapoarte şi informaţii Arhipăstorul Moldovei. La cel de-al doilea For Interreligios de la Moscova, spre exemplu, Mitropolitul VLADIMIR a fost desemnat membru al Prezidiului şi al comitetului organizatoric.

Activitatea susţinută a Înalt Prea Sfinţiei Sale în domeniul relaţiilor interconfesionale şi interbisericeşti şi-a găsit reflectare în numeroasele sale vizite oficiale şi de lucru peste hotare.

Începând cu mijlocul anilor ’90 ai secolului trecut, el a avut onoarea să conducă misiunile Bisericii Ortodoxe Ruse, care au vizitat Etiopia, Egiptul şi SUA. În calitate de Întâi Stătător al Mitropoliei moldoveneşti a Bisericii Ortodoxe Ruse, cu binecuvântarea Patriarhului, el a efectuat vizite de lucru în România, Serbia, Bulgaria, Polonia, Republica Turcia, Italia, Portugalia, Georgia, Spania, Japonia, China ş.a.

În anul 2005, Chiriarhul a întreprins o vizită oficială în Republica Liban. În cadrul ei Vlădica a avut o serie de întrevederi cu liderii religioşi şi spirituali ai comunităţii creştine, cu conducerea de stat şi cea a Parlamentului. Delegaţia moldovenească a luat cunoştinţă de tradiţiile, cultura şi viaţa acestui stat multiconfesional şi, la rândul său, a prezentat interlocutorilor o vastă informaţie despre situaţia şi drepturile credincioşilor din Moldova, despre locul Bisericii Ortodoxe în ţara noastră.

Deosebit de cordială a fost vizita oficială a Înalt Prea Sfinţiei Sale în Republica Elenă. Mitropolitul a luat parte la ceremonia de transmitere autorităţilor locale şi comunităţii creştin-ortodoxe din oraşul Milet a unei capsule cu pământ de la ultimul loc de odihnă al călugărului şi savantului-teolog Daniil Filippidis, originar de pe aceste meleaguri. În prima jumătate a sec. XIX el a trăit şi s-a nevoit în Basarabia. În 1832 a trecut la cele veşnice şi a fost înmormântat în oraşul Bălţi, în curtea bisericii „Sf. Irh. Nicolae”. Transmiterea capsulei cu pământ a fost un act simbolic de revenire a acestui savant şi călugăr la baştina sa, consolidând astfel relaţiile spirituale şi canonice între cele două Biserici Ortodoxe.

Vizitele oficiale ale Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit VLADIMIR în Regatul Iordania şi în statul Qatar au fost adevărate misiuni de pace, umanism şi toleranţă faţă de alte confesiuni. De menţionat, că aceasta a fost o premieră nu doar pentru Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, doar până atunci nici un reprezentant de rang înalt al republicii noastre nu a vizitat aceste ţări. În cadrul întrevederilor cu preşedintele parlamentului iordanian, cu ministrul pentru problemele religiei, cu alte persoane oficiale au fost discutate mai multe chestiuni ce ţin de viaţa spirituală şi religioasă, de drepturile şi libertăţile cetăţenilor din ambele ţări. Mitropolitul Vladimir a prezentat interlocutorilor săi o amplă informaţie despre republica noastră, despre sistemul politic şi social de la noi, despre natura şi atracţiile turistice, despre economia şi cultura Moldovei. De asemenea, delegaţia în frunte cu Vlădica a vizitat locurile istorice, devenite sfinte prin aflarea acolo a proorocului Moisei şi a Mântuitorului nostru IISUS HRISTOS. Impresii de neuitat le-a lăsat tuturor râul Iordan şi locul unde Sfântul Ioan l-a botezat pe MESIA.

Vlădica VLADIMIR a fost primul oficial de rang înalt din Republica Moldova care a fost primit la reşedinţa sa de către emirul Qatarului, şeicul Al-Thani. Întrevederea, care a durat aproape o oră, a decurs într-o atmosferă de cordialitate şi respect reciproc. În mare parte această vizită a contribuit la formarea unei imagini pozitive a Republicii Moldova şi a populaţiei sale în cercurile politice, diplomatice şi obşteşti din Qatar, a creat o bază favorabilă pentru consolidarea şi aprofundarea relaţiilor dintre conducătorii şi popoarele ambelor state.

Un capitol aparte al activităţii duhovniceşti şi religioase a Mitropolitului VLADIMIR îl reprezintă organizarea, din iniţiativa şi cu binecuvântarea sa, a pelerinajului credincioşilor din Moldova. Începând cu anii ’90, sub patronajul Chiriarhului au început să fie formate grupe de pelerini, care merg spre închinare la Lavra Poceaev, Lavra Peşterilor de la Kiev, Lavra „Sfânta Treime” (Lavra Sfântului Serghie de Radonej) din oraşul Sergiyev Posad, mănăstirea de la Diveevo, la mănăstirile şi schiturile din Moldova şi România, inclusiv Putna, unde este înmormântat Sf. Binecredincios Voievod Ştefan cel Mare.

Pe parcursul anilor geografia pelerinajelor din Republica Moldova s-a extins considerabil. A sporit mult şi numărul de pelerini, dornici de a vizita şi a se închina la moaştele sfinţilor şi mucenicilor Bisericii Ortodoxe.

De la mijlocul anilor ’90, datorită străduinţelor depuse de Arhipăstorul Moldovei, au căpătat un caracter regulat pelerinajele în Ţara Sfântă. În fiecare an, cel puţin 4-5 grupe de pelerini moldoveni călătoresc în Israel pentru a vizita şi a se închina la locurile, unde s-a născut, a propovăduit, a pătimit, a fost răstignit, înmormântat, iar apoi a Înviat, Mântuitorul. Uneori grupele de pelerini includ până la o sută şi chiar mai multe persoane.

Vizitarea Ierusalimului, Betleemului, a Muntelui Tabor, Mării Galileei, a mănăstirilor şi bisericilor de pe Pământul Sfânt, cufundarea în râul Iordan, în apele căruia a primit Botezul Fiul Domnului, umplu sufletele credincioşilor de un sentiment deosebit de lumină şi căldură divină.

Rugăciunile zilnice şi închinarea la sfintele moaşte în mod evident îi schimbă pe oameni, curăţindu-i de toată întinăciunea şi problemele mărunte, ridicându-i deasupra celor pământeşti şi apropiindu-i de unirea cu Cel de Sus. Momente neuitate trăiesc pelerinii atunci, când îl vizitează pe Patriarhul Ierusalimului şi primesc binecuvântarea lui. Cel mai important este, însă, faptul, că lumina şi căldura Harului Dumnezeiesc, pe care îl primesc pe Pământul Sfânt, ei îl aduc la baştină, umplând cu el fiecare casă, fiecare familie, împărtăşindu-l rudelor, prietenilor, apropiaţilor.

De rând cu organizarea tradiţionalelor pelerinaje în Israel, Înalt Prea Sfinţia Sa manifestă un interes deosebit faţă de numeroasele locuri sfinte, legate de activitatea religioasă, de propovăduire şi iluminare a Sfinţilor Apostoli, Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe.

Au devenit populare pelerinajele slujitorilor bisericeşti, clerului şi enoriaşilor de rând la locul de naştere şi de slujire a marilor apărători şi ocrotitori ai dreptei credinţe – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sfântul Nicolae făcătorul de minuni, Sfântul Grigorie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuviosul Serafim de la Sarov, Cuviosul Serghie de la Radonej şi mulţi alţii.

În prezent, prin străduinţa şi eforturile Mitropolitului VLADIMIR, aria pelerinajelor, întreprinse de credincioşii moldoveni, cuprinde un spaţiu destul de mare – de la extremitatea nordică: mănăstirile Solovki şi Valaam, până la cea sudică: mănăstirile şi bisericile din Israel, Etiopia, Liban şi Turcia.

Cei, care l-au însoţit şi au slujit împreună cu Chiriarhul în aceste peregrinări de la un sfânt locaş la altul, de la un loc de închinăciune şi rugăciune spre altul, nu vor uita niciodată, că nici neputinţa trupească, nici durerea fizică nu l-au oprit pe Vlădica de la îndeplinirea datoriei sale de păstor. Chiar şi departe de hotarele ţării el rămânea mereu părinte duhovnicesc şi lider al creştinilor ortodocşi din Moldova.

Autoritatea bisericească şi duhovnicească a Mitropolitului VLADIMIR au fost apreciate nu doar în Moldova, dar şi peste hotarele ţării. În ultimele decenii sute de mii de concetăţeni de-ai noştri au emigrat şi s-au stabilit cu traiul în Europa, America de Nord şi de Sud. Este important că la noul loc de trai ei nu au întrerupt relaţiile cu patria istorică, cu tradiţiile şi cultura ei, cu viaţa spirituală şi bisericească. Este elocvent în acest sens devotamentul păstrat credinţei strămoşeşti, comunicarea intensă cu Mitropolia Moldovei şi cu Arhipăstorul ei.

Cu binecuvântarea şi cu susţinerea Mitropolitului VLADIMIR, în 10 ţări ale lumii au fost deschise şi înregistrate parohii ale Bisericii Ortodoxe din Moldova. Slujitorilor acestor biserici le-a revenit o ascultare extrem de importantă – să păstreze căldura şi lumina credinţei ortodoxe a concetăţenilor noştri, care au fost mânaţi de soartă departe de casă. Totodată, ei mai au misiunea de a acorda ajutor şi susţinere tuturor celor ce au nevoie, să fie alături de ei şi la bucurie, şi în necazuri, să nu permită ca aceştia să fie cuprinşi de trândăvie şi disperare. Vlădica ajută turma sa din străinătate cu cuvântul şi sfatul său arhieresc, contribuie la procurarea obiectelor bisericeşti şi acărţilor de slujbă.

Edificator şi plin de sens este dialogul fructuos, pe care l-a stabilit Arhiereul între Biserică şi comunitatea ştiinţifică din Moldova. El însuşi fiind preocupat de cercetări în sfera teologiei şi dogmaticii, susţinând şi teza de doctor în domeniu, îşi extinde cunoştinţele şi în alte discipline ştiinţifice. Necesitatea de a conduce eficient şi competent activitatea administrativă şi cea economică a Mitropoliei Moldovei, care se extinde pe an ce trece, l-a determinat pe Chiriarh să se ocupe de cercetări în domeniul economiei. Timp de mulţi ani a studiat această sferă, a reflectat, a cercetat şi drept rezultat a susţinut cu succes teza de doctor în luna mai 2010. Susţinerea a avut loc la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Participând la numeroase conferinţe şi simpozioane, consacrate unor evenimente de importanţă istorică şi spirituală pentru statul moldovenesc şi Biserica Ortodoxă, Vlădica întotdeauna prezintă rapoarte sau discursuri interesante, care nu pot fi trecute cu vederea. Un asemenea eveniment a avut loc în noiembrie 2008. Vlădica  a onorat cu prezenţa sa şi a prezentat o comunicare la conferinţa internaţională „Cultura politică şi politica culturală în spaţiul est-european”, consacrată dinastiei Cantemir. Participarea Mitropolitului VLADIMIR la acest for internaţional a avut o importanţă deosebit de mare pentru oamenii de ştiinţă şi reprezentanţii mijloacelor de informare în masă din ţară şi de peste hotare. Pentru prima dată în faţa unui public atât de impunător a fost prezentată poziţia şi punctul de vedere al Arhiereului Bisericii Ortodoxe din Moldova faţă de procesele politice şi sociale, care se produc în societatea contemporană. Totodată, au fost formulate şi prezentate căile şi modalităţile de depăşire a problemelor stringente, având la bază respectarea valorilor etice, morale şi spirituale ale învăţăturii creştine. Un loc aparte în înţelegerea acestor probleme de ordin regional şi subregional şi în luarea unor decizii în privinţa lor Înalt Prea Sfinţia Sa îl atribuie credinţei ortodoxe, subliniind însemnătatea Bisericii ca un succesor, păstrător şi promotor al valorilor spirituale, culturale şi istorice ale grupurilor etnice, care locuiesc în Republica Moldova.

Un remarcabil eveniment spiritual şi istorico-ştiinţific a fost conferinţa internaţională, consacrată aniversării de 200 de ani de la fondarea Eparhiei Chişinăului. În cuvântul său de salut la inaugurarea forului, Vlădica VLADIMIR a punctat calea de dezvoltare istorică a Bisericii Ortodoxe din Moldova pe parcursul acestor două secole, dar a vorbit şi despre locul şi rolul ei în păstrarea sistemului de valori, a spiritualităţii şi a credinţei creştine. În pofida persecuţiilor, Biserica a rezistat, s-a mântuit, şi prin aceasta a mântuit mii de credincioşi, întărind speranţa lor şi arătându-le calea cea dreaptă.

Extras din O VIAŢĂ ÎN LUMINA CREDINŢEI

ÎNALT PREA SFINŢITUL VLADIMIR,
MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVЕ,
la 25 de ani de slujire arhierească