Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 26 iunie, 2015

“O viaţă în lumina credinţei. Înalt Prea Sfințitul Vladimir – BISERICA INIMII

Îndeplinindu-şi datoria arhipăstorească, Înalt Prea Sfinţia Sa se roagă zilnic Domnului ca să-i miluiască şi să-i ocrotească pe fiii Săi, să dăruiască pace şi bunăstare ţării şi poporului. În predicile sale duminicale şi praznicale Vlădica îi îndeamnă mereu pe creştinii drept-credincioşi să se roage cu osârdie Mântuitorului, ca El să binecuvânteze gândurile şi faptele lor, să ceară mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, milă şi ajutor de la îngerii păzitori, îndreptare şi înţelepţire de la Sfinţii Părinţi, de la marii tâlcuitori şi mărturisitori ai credinţei ortodoxe.

Începutul fiecărui an este luminat de sărbătoarea Naşterii Mântuitorului. În mod tradiţional, Înalt Prea Sfinţia Sa, Mitropolitul VLADIMIR, oficiază Sfânta Liturghie praznicală la Catedrala mitropolitană „Naşterea Domnului” din capitala Republicii Moldova. Slujba de sărbătoare este transmisă în direct de televiziunea naţională, şi astfel poporul binecredincios din întreaga ţară, unit în rugăciune frăţească, se roagă într-un glas şi un gând, slăvind pe Domnul. Important este faptul, că în această zi, din iniţiativa Ierarhului şi a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, la Sfânta Liturghie participă, tradiţional, conducerea de vârf a ţării.

Cea mai mare sărbătoare a creştinilor ortodocşi – Învierea Domnului nostru Iisus Hristos – este un adevărat izvor de bucurie duhovnicească pentru locuitorii Moldovei.  Cu mult înainte de începerea Sfintei Liturghii praznicale mii de credincioşi îşi îndreaptă paşii spre Catedrala mitropolitană din capitală, unde slujba Învierii este oficiată, pe parcursul ultimilor 25 de ani, de către Vlădica VLADIMIR. În acelaşi timp, în oraşele şi satele ţării, în locaşurile restaurate şi cele recent construite, în mănăstiri credincioşii aşteaptă cu evlavie şi bucurie începutul slujbei pascale. Datorită transmisiunii în direct, emoţiile şi duhul dumnezeiesc al ceremoniei religioase, care se desfăşoară în Catedrala mitropolitană, ajung până în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării. Împreună cu Arhipăstorul, toţi creştinii binecredincioşi din Moldova primesc Darul Domnului nostru Iisus Hristos, Dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi Împărtăşirea Sfântului Duh, răspunzând într-un cuget şi într-o nespusă bucurie duhovnicească la cuvintele Mitropolitului: „Bucuraţi-vă! Hristos a Înviat!” – „Adevărat a Înviat!”

Deosebit de solemnă a fost Sărbătoarea Învierii Domnului în anul 2003. Atunci, pentru prima oară în istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova, din iniţiativa şi cu susţinerea Mitropolitului VLADIMIR, în Sâmbăta Mare, la Chişinău a fost adus de la Ierusalim, de la biserica Sfântului Mormânt, Sfânta Lumină. De aici, din inima ţării noastre, doar în câteva ore Focul Haric s-a răspândit în toate mănăstirile, schiturile, bisericile şi locuinţele, aducându-le credincioşilor căldura şi dragostea Mântuitorului cel Înviat. În această zi a luat început tradiţia de a aduce Sfânta Lumină în Moldova, iar poporul binecredincios o întâmpină cu multă pietate şi solemnitate.Această tradiţie a conferit o bucurie aparte Învierii Domnului, sărbătoare care simbolizează triumful vieţii asupra morţii, izbânda luminii asupra întunericului, biruinţadragostei asupra ignoranţei şi urii.

Activitatea ÎnaltPrea Sfinţitului este multilaterală şi diversă. Un loc aparte în agenda de lucru a Arhipăstorului îl ocupă comunicarea cu parohii bisericilor şi egumenii mănăstirilor, cu protopopii districtelor bisericeşti, cu reprezentanţii organizaţiilor ecleziastice şi laice, cu enoriaşii.

Printre preocupările primordiale ale Întâi Stătătorului figurează şi grija pentru păstrarea memoriei istorice a ţării şi poporului, pomenirea acelor oameni care şi-au sacrificat sănătatea şi viaţa pentru credinţă şi patrie. În fiecare an Mitropolitul VLADIMIR săvârşeşte panahida de pomenire a ostaşilor căzuţi în lupta cu fascismul, rugându-se pentru iertarea păcatelor celor morţi, pentru sănătatea sufletească şi  trupească a celor rămaşi în viaţă. Prezenţa sa alături de veteranii celui de-al doilea război mondial la Complexul memorial „Eternitate”, la Complexul istorico-memorial „Capul de pod Şerpeni” are o mare importanţă morală şi spirituală pentru persoanele în etate, dar mai ales, pentru copii şi tineri.

În fiecare an Vlădica oficiazăpanahide şi în ziua de pomenire a consângenilor noştri căzuţi în războiul din Afganistan. În a. 2005, Înalt Prea Sfinţitul a oficiat sfinţirea complexului memorial „Maica îndurerată”, consacrat ostaşilor căzuţi în acest război străin.  Peste doi ani el a sfinţit un alt monument, înălţat în sectorul Râşcani al capitalei, în semn de respect şi comemorare a veteranilor războiului din Afganistan.

O atenţie deosebită acordă Vlădica şi tot clerul ortodox comemorării apărătorilor integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova, a celor, care au căzut în timpul războiului fratricid de pe Nistru în primăvara şi vara anului 1992. Mitropolitul VLADIMIR săvârşeşte slujbe de pomenire atât la Catedrala mitropolitană, cât şi în localităţile, unde au avut loc lupte crâncene. Totodată, Vlădica menţine permanent relaţii cu Consiliul veteranilor-participanţi la conflictul de pe Nistru, acordându-le, după posibilitate, ajutor în soluţionarea unor probleme de ordin social sau personal, rugându-se pentru sănătatea şi bunăstarea lor. De-a lungul multor ani ajutorul şi susţinerea duhovnicească a Arhipăstorului îi încurajează pe mii de locuitori ai Moldovei, care au avut de pătimit în urma acestui conflict armat, şi le întăreşte speranţa în ziua de mâine.

Chiriarhul s-a îngrijit mereu şi a susţinut pe toate căile amplul proces de restaurare şi construcţie a sfintelor locaşuri. Odată cu această mişcare în masă erau revigorate nu doar „Casele Domnului”, dar şi tradiţiile bisericeşti şi religioase – hramurile localităţilor, seratele şi concertele de Crăciun, concursurile de colinde ş. a. Tot din iniţiativa şi cu binecuvântarea Mitropolitului VLADIMIR, la începutul anilor ’90, prazniculAcoperământul Maicii Domnului a fost ales drept Hram al oraşului Chişinău. De atunci a devenit o tradiţie ca în această zi la slujba praznicală, săvârşită în Catedrala mitropolitană, să se adune toţi creştinii ortodocşi din oraş, precum şi oaspeţii capitalei.

Pe parcursul anului, în fiecare zi de vineri, cu excepţia Postului Mare, în timpul utreniei, Mitropolitul citeşte Acatistul la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăţ, una dintre cele mai cinstite în Moldova. Împreună cu chiriarhul la slujba Acatistului participă un sobor de 30 de clerici. Solemnitatea şi frumuseţea acestui serviciu divin atrage sute de credincioşi.

De rând cu oficierea serviciului divin la Catedrala mitropolitană, Înalt Prea Sfinţia Sa deseori merge în vizită în parohiile şi mănăstirile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Probabil, nu există localitate în ţară, pe care nu ar fi vizitat-o Chiriarhul. Întâlnindu-se cu clerul şi slujitorii Bisericii, cu vieţuitorii şi vieţuitoarele mănăstirilor, cu simpli enoriaşi din sate şi oraşe, Întâi Stătătorul de fiecare dată caută să afle problemele, care îi frământă, să pătrundă în esenţa lor şi să găsească o soluţie. Este greu să-i numeşti pe toţi oamenii, pe care Vlădica i-a ajutat şi i-a susţinut cu o îndrumare, un sfat şi cu binecuvântarea sa arhipăstorească, iar nu rareori şi cu un suport material.

După cum menţionam anterior, Înalt Prea Sfinţia Sa desfăşoară o activitate multilaterală, doar în calitatea sa de Întâi Stătător are mai multe responsabilităţi şi sarcini. Astfel, el supraveghează activitatea Sinodului, a şcolilor teologice, participă la oficierea slujbelor praznicale, la sfinţirea noilor locaşuri, hirotoneşte şi decorează pe clericii, ctitorii şi binefăcătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova, îndeplineşte multe alte misiuni şi activităţi.

Mitropolitul VLADIMIR cunoaşte bine problemele societăţii moldoveneşti, flagelurile sociale. De aceea el nu a putut să rămână indiferent faţă de un aşa fenomen vicios precum traficul de persoane. Înalt Prea Sfinţitul şi-a expus poziţia proprie şi cea a întregii Biserici Ortodoxe din Moldova faţă de acest viciu al lumii contemporane, în predica sa ţinută cu prilejul Zilei Naţionale a Rugăciunii, prezentată în cadrul programului „Mobilizarea Bisericii în lupta cu traficul de fiinţe umane”. Mesajul conţine un apel către toţi binecredincioşii creştini de a se ruga pentru susţinerea persoanelor care au pătimit de pe urma acestei activităţi păgubitoare, pentru potenţialele victime ale „comerţului cu marfă vie”, pentru migranţii nelegali, pentru copiii abandonaţi de părinţi sau rămaşi temporar fără îngrijire părintească, pentru cei siliţi să muncească ori să se prostitueze.

Dar cea mai mare milă şi compasiune Vlădica le manifestă faţă de cei mai oropsiţi – copiii orfani sau lăsaţi fără îngrijire părintească, bătrânii,  boschetarii, familiile numeroase şi cele nevoiaşe. Ajutoarele caritabile şi umanitare, pe care Biserica Ortodoxă din Moldova le primeşte din partea donatorilor locali sau străini, sunt direcţionate în parohii, unde se distribuie la orfelinate şi internate, aziluri de bătrâni, iar preparatele farmaceutice sunt expediate în instituţiile medicale. Cu străduinţa şi binecuvântarea Chiriarhului, în multe eparhii au fost deschise cantine gratuite pentru persoanele fără loc de trai, nevoiaşe sau cu venituri modeste. Din iniţiativa sa, a fost creată Asociaţia surorilor de caritate, care activează cu mult spor în diverse instituţii medicale. Însuşi Mitropolitul VLADIMIR patronează câteva aziluri de bătrâni şi şcoli-internat.

În ultimul timp s-a încetăţenit o frumoasă tradiţie – deschiderea bisericilor şi paracliselor pe lângă spitale, instituţii penitenciare şi instituţii de învăţământ superior. Chiriarhul este ferm convins, că Biserica trebuie să fie pretutindeni şi întotdeauna alături de oameni – şi la bucurie, şi la necaz, în clipele de fericire şi în cele de tristeţe. Având în inimă Biserica şi Credinţa, omul poate înfrunta orice dificultate, poate depăşi orice obstacol, îşi poate realiza orice vis, fie chiar şi irealizabil la prima vedere.

Grija pentru oameni, în primul rând, pentru generaţia în devenire este una din priorităţile slujirii arhipastorale a Întâi Stătătorului. Drept urmare a adresărilor Înalt Prea Sfinţiei Sale către organizaţiile internaţionale şi către unii donatori particulari, dar şi datorită relaţiilor sale personale, casele-internat pentru copii şi pentru persoanele cu dizabilităţi au primit numeroase donaţii de produse alimentare, haine şi încălţăminte, utilaje şi mijloace tehnice. Vlădica a contribuit personal la susţinerea copiilor cu probleme de sănătate, prin participare la activitatea organizaţiei neguvernamentale «High Level Group for Children of Moldova», colaborarea cu Centrul pentru susţinere materială „Agapis”, cu Centrul pentru susţinerea copiilor „Aoris” şi alte organizaţii cu acelaşi profil. Din iniţiativa Înalt Prea Sfinţiei Sale şi cu participarea sa nemijlocită, s-au desfăşurat numeroase acţiuni de caritate.

Remarcând rolul deosebit al Bisericii Ortodoxe din Moldova în viaţa culturală şi cea spirituală a societăţii moldoveneşti, este necesar să menţionăm activitatea de iluminare a Arhipăstorului privind renaşterea şi promovarea muzicii bisericeşti şi spirituale. Printre evenimentele semnificative în acest sens menţionăm comemorarea, în a. 2008, a preotului-compozitor Mihail Berezovschi, cu prilejul unui centenar de la naştere. Punctul culminant al manifestărilor omagiale l-a constituit vizita Mitropolitului VLADIMIR la liceul din capitală, care poartă numele acestui eminent compozitor şi om de cultură, şi sfinţirea instituţiei.

Din primele zile de suveranitate şi independenţă a tânărului stat Republica Moldova, Biserica Ortodoxă joacă unul din cele mai  importante roluri în consolidarea statalităţii sale, în păstrarea şi promovarea valorilor spirituale şi culturale, a identităţii, a respectului faţă de tradiţiile strămoşeşti.  De-a lungul secolelor bisericile şi mănăstirile Moldovei au fost pentru locuitorii acestui meleag zid de apărare şi de refugiu în timpul războaielor crâncene şi năvălirilor barbare. Totodată, sfintele locaşuri erau şi adevărate fortăreţe, sprijin neclintit al Ortodoxiei, centre pentru renaşterea spirituală, culturală şi politică a ţării. Astăzi, la fel ca şi în trecutul nostru îndepărtat, bisericile sunt cele care păstrează şi promovează valorile morale şi spirituale ale poporului, fără de care nici o societate nu poate să-şi asigure o dezvoltare durabilă şi dinamică.

Ţinând cont de rolul deosebit al bisericilor şi mănăstirilor pentru societate şi activitatea în ansamblu a ţării, Înalt Prea Sfinţia Sa acordă o atenţie aparte restaurării, reparării şi amenajării sfintelor locaşuri. În mare parte, datorită chivernisirii sale, în ultimii 25 de ani s-au redeschis şi s-au reconstruit 42 de mănăstiri şi 8 schituri, s-au restaurat şi construit peste 1300 de biserici şi paraclise, au fost hirotoniţi 1252 de preoţi. Nu vom exagera deloc afirmând că prin străduinţa Chiriarhului restaurarea şi construcţia sfintelor locaşuri a devenit o grijă permanentă şi o misiune onorifică nu numai  pentru clericii Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar şi pentru întreaga societate moldovenească. Simpli enoriaşi, reprezentanţi ai cercurilor de afaceri, oameni de stat şi politicieni au reacţionat la apelul Arhipăstorului de a acorda ajutor la revigorarea a două relicve spirituale ale neamului – mănăstirile Căpriana şi Curchi. Din toată ţara încoace erau trimise materiale de construcţie şi donaţii financiare pentru acest lucru bineplăcut Domnului, ceea ce a permis de a realiza calitativ şi în scurt timp lucrările de restaurare a sfintelor locaşuri. Cu susţinerea întregului popor moldovenesc, a donatorilor străini, ele, aidoma păsării Pheonix, au renăscut din propria cenuşă, devenind adevărate centre de pelerinaj pentru credincioşi, dar şi pentru turiştii din ţară şi din străinătate.

Prin purtarea de grijă şi străduinţa Înalt Prea Sfinţiei Sale, creşte numărul de călugări şi de ascultători în mănăstirile Moldovei. Autoritatea şi rolul spiritual al acestor locaşuri în Biserică şi societate au sporit considerabil, în special, datorită vizitelor frecvente ale Mitropolitului, rugăciunilor şi predicilor, pe care le ţine el în mănăstiri – adevărate  centre ale vieţii ortodoxe din ţara noastră.

Biserica Ortodoxă din Moldova a obţinut rezultate impunătoare în procesul de restaurare şi construcţie a locaşurilor de închinare, de renaştere a vieţii spirituale şi religioase. Datorită acestui fapt, ţara noastră a fost vizitată în repetate rânduri de Prea Fericiţii Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse – ALEXIE II (1990 şi 2005) şi KIRIL (2011 şi 2013).

Biserica Ortodoxă din Moldova, ocârmuită de Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul VLADIMIR, condamnă toate manifestările de sodomie, morală defectuoasă şi pseudo-valorile, pe care potrivnicii Ortodoxiei şi ai statalităţii moldoveneşti încearcă să le introducă pe diferite căi în viaţa concetăţenilor noştri. Creştinii drept-măritori, clerul şi slujitorii bisericeşti din ţara noastră, cu binecuvântarea Chiriarhului, şi-au declarat în repetate rânduri aderenţa la tradiţiile strămoşeşti, au făcut front comun în apărarea valorilor morale şi spirituale, transmise de-a lungul secolelor din generaţie în generaţie. În numeroasele sale rugăciuni şi predici, adresate reprezentanţilor minorităţilor sexuale, Mitropolitul VLADIMIR i-a îndemnat pe aceştia să se pocăiască şi să revină la valorile morale şi spirituale general-acceptate. Continuând lupta contra manifestărilor anti-spirituale, anti-morale, care contravin preceptelor etice ale societăţii noastre, Înalt Prea Sfinţia Sa, clerul şi enoriaşii condamnă proiectele de lege, impuse din exterior, care consfinţesc drepturile şi privilegiile minorităţilor sexuale. Această poziţie principială a Bisericii Ortodoxe din Moldova, a credincioşilor şi a Arhipăstorului nu este o acţiune de moment întru apărarea spiritualităţii şi valorilor morale. Acesta este un legământ pentru viitoarele generaţii de creştini ortodocşi din Moldova, care vor prelua şi vor purta mai departe făclia CREDINŢEI în puterea şi înţelepciunea creştinătăţii, a Bisericii Ortodoxe, a poruncilor Domnului IISUS HRISTOS şi a învăţăturii Sfinţilor Părinţi.

Extras din O VIAŢĂ ÎN LUMINA CREDINŢEI

ÎNALT PREA SFINŢITUL VLADIMIR,
MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVЕ,
la 25 de ani de slujire arhierească