Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:23, joi, 19 aprilie, 2018

Mеsаjul dе fеliсitаrе аl ÎPS Mitropolit Vladimir, аdrеsаt PS Siluan, Episcop de Orhei, сu prilеjul celebrării zilei de naștere

Joi, 19 aprilie, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, un mesaj de felicitare сu prilеjul celebrării zilei de naștere:

 

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere Vă adresăm alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt și binecuvântări cerești.

În lumina curată a frumosului popas aniversar, prilejuit de împlinirea a 41 de ani de aleasă şi rodnică vieţuire pământească a Preasfinţiei Voastre, străluceşte dragostea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, Cel în Treime slăvit: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dragostea plină de har a Preasfintei Treimi este prezentă în viaţa şi lucrarea Preasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă mereu ajutor şi rod binecuvântat, care a culminat cu chemarea Bisericii a Preasfinției Voastre la înalta treaptă a arhieriei (Ioan 15,16).

Slujirea arhierească reprezintă misiunea înaltă a Sfintei noastre Biserici Apostolice prin care se continuă și permanentizează misiunea Domnului Hristos în lume – Arhiereul cel Mare și Modelul Desăvârșit de slujire și propovăduire pentru noi.

Apreciem cu multă considerație slujirea, jertfirea, osteneala și zelul misionar al Preasfinției Voastre, care se concretizează într-o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară pe care o realizați, slujind cu totală dăruire Bisericii lui Hristos și bine-credinciosului Ei popor încredințat spre păstorire și învățând necontenit prin cuvânt și prin propria viață mărturisitoare.

Cu dragoste părintească și prețuire față de persoana Preasfinției Voastre, dar și de lucrarea măreață pe care o realizați spre folosul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova, la acest frumos popas aniversar, Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10,11), „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3,1) și Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască sănătate și putere deplină pentru slujire, păstrând și în continuare aceeași dragoste și râvnă sfântă pentru zidirea Bisericii lui Hristos, întru mulți şi binecuvântați ani!

 

Întru mulți și fericiți ani, Preasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE