Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

5:17, sâmbătă, 4 noiembrie, 2017

Mеsаjul dе fеliсitаrе аl ÎPS Mitropolit Vladimir, аdrеsаt PS Siluan, Episcop de Orhei, сu prilеjul celebrării unui an de slujire în treapta de arhiereu

ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și a Întregii Moldove, a adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, un mesaj de felicitare сu prilеjul celebrării unui an de slujire în treapta de arhiereu:

 

„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“ (Matei 4,19)

 

Preasfinția Voastră,

Aceste cuvinte Vi le-a adresat Mântuitorul Iisus Hristos atunci când V-a ales și V-a chemat acum un an în urmă la înalta treaptă a arhieriei (Ioan 15,16), misiune înaltă a Sfintei noastre Biserici Apostolice prin care se continuă și permanentizează misiunea Sa în lume, Cel Care este Arhiereul cel Mare și Modelul Desăvârșit de slujire și propovăduire pentru noi.

Acest fapt este subliniat și de Marele Apostol Pavel, care ne arată că scopul misiunii Bisericii până astăzi, realizată prin slujitorii Ei, constă în recapitularea și unirea întregii creații în Trupul lui Hristos – Biserica, prin unitatea credinței, prin Sfintele Taine și prin creșterea în viața în Hristos: „Şi El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători, ca să-i pregătească pe sfinţi pentru lucrarea slujirii, spre zidirea trupului lui Hristos, până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4,11-13).

Vă exprim cu acest prilej, Preasfinția Voastră, sincere și profunde mulțumiri și aprecieri pentru toate realizările și jertfa măreață pe care ați depus-o în toate ascultările și slujirile ce le-ați avut pe parcursul anilor, atât ca și conducător şi organ al unităţii Sfintelor noastre mănăstiri, păstor şi părinte sufletesc al Bisericilor din Vicariatul de Orhei, dar și în calitate de arhiereu vicar al Sfintei și de Dumnezeu păzitei noastre Mitropolii.

În acest moment înălțător și de multă bucurie duhovnicească aducător atât pentru Preasfinția Voastră, cât și pentru întreaga noastră Biserică, și anume hirotonia în treapta de arhiereu pentru Biserica noastră Ortodoxă din Moldova, Vă doresc să rămâneți și în continuare acel stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos, fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu și vrednic urmaș al Celui dintâi trimis, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos „pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume” (Ioan 10,36), „Apostolul și Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3,1), învățând necontenit prin cuvintele predicatoriale și, mai presus de toate, prin viața personală virtuoasă.

Întru mulți și fericiți ani, Preasfinția Voastră!

 

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE